اخبار

کرم کش,ایندومکت,امامکتین,آوانت

ثبت ترکیب ایندومکت (امامکتین- آوانت) توسط شرکت تجارت طلایی هنگام در سازمان حفظ نباتات کشور


اولین ترکیب حشره کش شیمیایی شرکت تجارت طلایی هنکام ، با عنوان تجاری ایندومکت (امامکتین - آوانت) در مورخه 1398/4/19 به تایید هیات نظارت بر سموم سازمان حفظ نباتات رسید.