قابل توجه پسته کاران گرامی

پسته، کوددهی، ,محلولپاشی، ,تجارت

شرکت تجارت طلایی

قابل توجه پسته کاران گرامی:
در این فصل (مرحله پر شدن مغز پسته) محلول پاشی کودهای میکرو ( کمبی + کلپ به میزان یک تا یک و نیم در هزار) بسیار ضرورت دارد. همچنین گیاه نیاز به ازت و فسفر و پتاس داشته که از طریق آب آبیاری باید مصرف شود. در صورت مصرف ازت، مراقب تنش آبی باشید. مصرف کلسیم در این مرحله تاثیری در عملکرد نداشته و می بایستی قبلا در اردیبهشت ماه ، بعد از گلدهی ، به میزان کافی در یک یا دو مرحله بصورت محلول پاشی مصرف شود، و نباید همزمان مصرف کودهای میکرو بصورت EDTA مصرف شود ، چون باعث کاهش کارایی کلسیم می شود. در صورت کمبود زیاد کلسیم، مصرف همراه آب آبیاری هم در اردیبهشت توصیه می شود. بعد از برداشت نیز، مصرف کلسیم بصورت نیترات کلسیم تاثیر فوق العاده ای در تامین کلسیم پسته دارد.
با تشکر
بخش فنی شرکت تجارت طلایی هنگام


دیدگاه خود را بیان کنید

Code Image