نوتری گلد تی 1

کود تخصصی گوجه فرنگی

کودهای نوتری گلد تخصصی کوجه فرنگی

کود تخصصی گوجه فرنگیکود تخصصی گوجه فرنگی:

. شامل 5 فرمولاسیون نرمال و 5 فرمولاسیون پلاس جهت مراحل مختلف رشد گیاه
. حاوی میزان مورد نیاز نیتروژن، فسفر و پتاسیم در هر مرحله از رشد خیار
. راندمان بالای جذب از طریق مصرف همراه آبیاری به دلیل وجود ترکیبات کلات کننده
. افزایش کیفیت و کمیت محصول
. قابل استفاده در کشت های خاکی و هیدروپونیک