امامکت

امامکت,امامکتین بنزوات,کرم کش,توتا,کرم غوزه پنبه

حشره کش جدید غیر سیستمیک با اثر تماسی و گوارشی