لیگنوسولفونات کلسیم

ضد شوری,شوری خاک,کلسیم ,ماده آلی,لیگوسولفونیک,پلی کربوکسیلیک اسید,کربوکسیلیک اسید

اصلاح کننده شوری خاک

• مؤثر در کاهش شوری خاک و بستر رشد گیاه
• جایگزینی عناصر نامطلوب خاک با ترکیبات آلی
• افزایش تبادل کاتیونی و بهبود ظرفیت نگهداری عناصر غذایی خاک
• افزایش ظرفیت نگهداری آب در خاک
• تأمین کلسیم مورد نیاز گیاه و جلوگیری از جذب سدیم و کاهش سمیت آن

ترکیب میزان
اکسید کلسیم 10%
لیگوسولفونات کلسیم 5%
مواد آلی فرآوری شده 27%

میزان مصرف:

مزرعه و گلخانه باغ
5 تا 10 لیتر در هکتار، بصورت هفتگی 40 تا 60 لیتر در هکتار

بسته بندی: گالن 10 و 20 لیتری