نقش کلسیم در بالا بردن تحمل به شوری گیاهان زراعی

تنش شوری از طریق بر هم زدن تعادل یونی,کاهش پتانسیل آب و سمیت یونی بر رشد گیاهان اثر می گذارد. افزایش یون کلسیم تا سطح 10 میلی مولار در محیط رشد گیاه اثرات مخرب تنش شوری را تا حدودی کاهش می دهد. تغییر در غلظت کلسیم در دو بعد تغذیه و تنظیم, اثرات قابل ملاحظه ای را بر جنبه های مختلف رشد, فتوسنتز, متابولیسم, جذب و انتقال آب دارد و بسیاری از این واکنش ها می تواند تحت تاثیر مستقیم بر هم کنش ca++2 و Na++2 در سطح غشایی پلاسمای و فرآیند پیام رسانی کلسیم باشد. در این مقاله با تکیه بر چگونگی تاثیر مکمل های کلسیمی در واکنش گیاه به شوری جنبه های سلولی و مولکولی کارکرد کلسیم در گیاه مورد بحث قرار می گیرد. بر این پایه و با تاکید بر سیستم های انتقال پیام و هموستازی یون در یک الگوی کارکردی برای گیاه کامل انتظار می رود بتوان استراتژی های بیوتکنولوژی برای افزایش سطح تحمل گیاهان و اصلاح عملکرد گیاهان زراعی در شرایط شور را ارایه نمود. منبع: دنیای کشاورزی شماره 40

تنش شوری از طریق بر هم زدن تعادل یونی,کاهش پتانسیل آب و سمیت یونی بر رشد گیاهان اثر می گذارد. افزایش یون کلسیم تا سطح 10 میلی مولار در محیط رشد گیاه اثرات مخرب تنش شوری را تا حدودی کاهش می دهد. تغییر در غلظت کلسیم در دو بعد تغذیه و تنظیم, اثرات قابل ملاحظه ای را بر جنبه های مختلف رشد, فتوسنتز, متابولیسم, جذب و انتقال آب دارد و بسیاری از این واکنش ها می تواند تحت تاثیر مستقیم بر هم کنش ca++2 و Na++2 در سطح غشایی پلاسمای و فرآیند پیام رسانی کلسیم باشد. در این مقاله با تکیه بر چگونگی تاثیر مکمل های کلسیمی در واکنش گیاه به شوری جنبه های سلولی و مولکولی کارکرد کلسیم در گیاه مورد بحث قرار می گیرد. بر این پایه و با تاکید بر سیستم های انتقال پیام و هموستازی یون در یک الگوی کارکردی برای گیاه کامل انتظار می رود بتوان استراتژی های بیوتکنولوژی برای افزایش سطح تحمل گیاهان و اصلاح عملکرد گیاهان زراعی در شرایط شور را ارایه نمود. منبع: دنیای کشاورزی شماره 40

شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳  ۰ نظر   ۲۴۴۷ بازدید

نقش کلسیم در بالا بردن تحمل به شوری گیاهان زراعی

دیدگاه خود را بیان کنید

Code Image