ایندومکت

ایندومکت,آوانت - امامکتین,امامکتین,کرم کش,لارو کش

حشره کش جدید غیر سیستمیک با اثر تماسی و گوارشی

ایندومکت Indomect 9% SC

حشره کش جدید غیر سیستمیک با اثر تماسی و گوارشی

بسته بندی: بطری 250 میلی لیتری ، هر کارتن 5 کیلوگرم (20 بطری در هر کارتن)

تاریخ تولید: 2021

تاریخ انقضاء: 2023

شرکت تولید کننده: هیلیر چین

Hailir Pesticides and Chemicals Group Co., LTD

وارد کننده: شرکت تجارت طایی هنگام

نحوه اثر: ایندومکت ‏حشره کش غیر سیستمیک با اثر تماسی و گوارشی و ترکیبی از دو حشره کش امامکتین بنزوات و ایندوکساکارب است. این سم بیشتر روی مرحله لاروی راسته بال پولک داران مؤثر است. امامکتین بنزوات لاروکشی است که با باز نگهداشتن کانال کلر موجب اختلال در سیستم اعصاب و مرگ حشرات هدف می شود. تأثیر تماسی امامکتین کوتاه و به صورت گوارشی و عصبی سبب مرگ لارو آفات هدف می گردد. ایندوکساکارب حشره کشی از گروه اکسادیازین می باشد. ايندوکساکارب کانال های سديم را در اکسون سلول های عصبی مسدود می نمايد و از جاری شدن يون های سديم به سمت سلول های عصبی جلوگيری می کند.

نوع آفت کش: حشره کش غیر سیستمیک دارای اثر تماسی و گوارشی که به وسیله حرکت ترانسلامینار به بافت برگ نفوذ پیدا می کند.

گروه، نحوه عمل و خانواده آفت کش بر اساس کمیته کاری مقاومت به آفت کش ها (IRAC):

امامکتین بنزوات از گروه اصلی Glutamate-gated chloride channel (GluCl) allosteric modulators (گروه 6) و گروه فرعی اَورمکتین، میلبِمایسین (Avermectins, Milbemycins) می باشد.

ایندوکساکارب از گروه اصلی Voltage-dependent sodium channel blockers (گروه 22) و گروه فرعی اکسادیازین (Oxadiazines) (گروه 22A) می باشد.

میزان ماده مؤثره: حاوی 5/1 گرم در لیتر امامکتین بنزوات و 5/7 گرم در لیتر ایندوکساکارب به صورت سوسپانسیون (SC)

میزان سمیت خوراکی برای موش صحرایی (Oral LD50 for rat): 2150< میلی گرم/کیلوگرم وزن بدن

درجه سمیت بر اساس سازمان بهداشت جهانی (WHO): گروه III، (احتیاط)

موارد مصرف: (ایندومکت جز در موارد مذکور مصرف نشود).

محصول

آفت

میزان مصرف

چغندرقند

کرم طوقه بر

400 میلی لیتر در هکتار

مدیریت کاربرد آفت کش

به منظور جلوگيري از پديده مقاومت، در تناوب با حشره كش های دارای نحوه عمل متفاوت مصرف شود.

زمان مصرف: ایندومکت را می بایست در ابتدای شکل گیری جمعیت آفت استفاده نمود. مناسب ترین زمان سمپاشی زمانی است که آفت در مرحله لاروی سن 1 است. فاصله سمپاشی 7-5 روز یک بار باشد.

تعداد دفعات تکرار: 3-2 بار در طول فصل و بر اساس نظر کارشناس و طبق موازین پیش آگاهی باشد. مصرف این آفت کش بیش از سه بار در طول فصل توصیه نمی شود.

محدودیت مصرف: ایندومکت سازگارى كامل با اغلب کودها و سموم کشاورزی به جز ترکیبات قلیایی دارد.

مدت ورود دوباره (Re-entry period): مدت زمان ورود به مزرعه بعد از سمپاشي برای این آفت کش حداقل 12 ساعت است.

حداقل زمانی فاصله برداشت (PHI) (دوره کارنس): فاصله آخرین زمان سم پاشی تا برداشت محصول 7 روز بسته به نوع محصول و آفت می باشد.

مدت زمان تحمل به اشعه فرابنفش و باران شويی

این آفت کش با توجه به دارا بودن ماده مؤثره امامکتین بنزوات به سرعت تحت اشعه فرابنفش تجزیه می شود.