شرکت تجارت طلایی

مولیبدن ,مولیبدات آمونیوم,گل انگیزی

سی فلور

سی فلور

ساخت : اسپانیا

ترکیبی بر پایه مولیبدات آمونیوم

  • مؤثر در برطرف شدن کمبود مولیبدن در گیاه
  • مؤثر در افزایش گلدهی و میوه نشینی محصولات مختلف
  • افزایش میزان رشد رویشی و سبزینگی گیاه
  • میزان مصرف: 115 گرم در هکتار

دیدگاه خود را بیان کنید
Code Image